Slimme oplossingen voor feilende beleidskwesties

Netwerk

Maak kennis met onze mediators en beleidsbemiddelaars… Sommigen van hen werken zelfstandig, anderen zijn werkzaam bij de overheid. Ieder heeft een eigen focus en expertise.
Ons netwerk is onze community… Samen bouwen we aan onze professionaliteit en aan onze visie: een maatschappij (en overheid) die op een positieve manier met conflicten omgaat!

Aik Kramer

“Van niet in mijn achtertuin naar creatieve oplossingen en duurzaam draagvlak!”
mr. Aik Kramer (1980) is beleidsbemiddelaar en mede-oprichter van beleidsbemiddeling.nl.
Hij is grondlegger van beleidsbemiddeling in Nederland, trainer en adviseur. Ook is hij auteur van verschillende boeken en artikelen over conflicthantering in het publieke domein. Op dit moment is
hij ook voorzitter van de Vereniging voor Mediators bij de Overheid (VMO) en bestuurslid van de Mediators federatie Nederland (MfN). Hij heeft uitgebreide ervaring in mediation en participatie op het vlak van ruimtelijke ordening, het sociaal domein en openbare orde en veiligheid.
Lees de publicaties van Aik Kramer

Frans Spekreijse

“Alleen een veilige samenleving gelooft in mediation en beleidsbemiddeling.”
Frans Spekreijse is een veelgevraagd MfN-registermediator (sinds 2005), coach en ervaren onderwijsspecialist. Hij is mede-oprichter van beleidsbemiddeling.nl. In het verleden bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder burgemeester van de gemeenten Lochem en Wieringermeer. Zijn missie is om van de overheid een klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte organisatie te maken. Dit deed hij onder meer met  enmediation, een grootschalig traject om mediation en mediation-vaardigheden te borgen in overheidsprocessen.
Lees de publicaties van Frans Spekreijse

Nicole van Gelder

“Door misverstanden uit de weg te ruimen, creëer je helderheid en structuur in een situatie.”
Nicole van Gelder is een ervaren zakelijke (internationale) mediator en onderhandelaar. Zij is zowel MfN-, IMI- en rechtbank-gecerficiteerd. Daarnaast is zij trainer en MfN-peer reviewer. Zij had een carriere van ruim twintig jaar bij de gemeente Amsterdam, waar zij complexe onderhandelingsprocessen tussen de publieke en private sector begeleidde, bijvoorbeeld als projectleider voor de verkoop van de Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse kabeltelevisie. Ook heeft zij ruime ervaring als lid van Raden van Commissarissen en raden van Advies.
Lees de publicaties van Nicole van Gelder

Hans Bekkers

“Hoe complexer het probleem, hoe zinvoller is het werk van de mediator.”
Hans Bekkers is MfN-registormediator,  beleidsbemiddelaar en trainer. Hij richt zich op complexe vraagstukken op het raakvlak van overheid, bedrijven en burgers. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Mediators in Ruintelijke Ordening en bestuurslid bij de Nederlandse Mediators Vereniging en bij de Vereniging voor Mediators bij de Overheid. Zijn missie is om als mediator een betrouwbare schakel in bestuurlijke processen te zijn en daarbij van adviseur tot probleemoplosser te schakelen, zonder het einddoel van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Marcel Houtzager

“Van tegenover elkaar naar samen de brug bouwen.”
Marcel Houtzager is een ervaren bestuurder, toezichthouder en beleidsbemiddelaar. Hij was onder andere wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg en bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij wordt uitgedaagd door complexe ruimtelijke vraagstukken waarin de verbinding tussen overheid, bedrijf en inwoner moet worden gemaakt. Daar gaat hij te werk als een diplomaat maar als het nodig is, kan hij op basis van zijn ervaring ook switchen naar een meer sturende en doortastende rol.

Arja de Waal

“Hoe tegenstrijdiger het belang, hoe groter de uitdaging om tot oplossingen te komen!”
Arja de Waal is MfN-registermediator en beleidsbemiddelaar. Zij houdt zich in verschillende rollen bezig met de energie-transitie, het afbouwen van onze aardgas-afhankelijkheid, duurzaamheid en de circulaire economie. Zij is een verbinder pur sang en ziet het als haar taak en missie dat (strijdende) stakeholders in het kader van deze transities met elkaar verbonden worden en met elkaar tot breed gedragen oplossingen komen.

Harm van der Meer

“Samenwerken en samen doen is de oplossing.”
Harm van der Meer is MfN-gecertificeerd mediator en beleidsbemiddelaar. Van oorsprong civiel ingenieur, heeft hij zich bekwaamd in conflicthantering en brede ervaring opgedaan in de bouwwereld, projectontwikkeling en duurzame energie. Hij is werkzaam bij de gemeentelijke overheid en verantwoordelijk voor het realiseren van projecten in de openbare ruimte. Als mediator is hij actief op het vlak van ruimtelijke ordening, arbeidszaken, het bedrijfsleven en buurtbemiddeling.
Lees de publicaties van Harm van der Meer

Jan Willem Dees

“Soms moet je even van plek wisselen om te zien dat je hetzelfde bent.”
Jan Willem Dees is bestuurskundige, cultuurwetenschapper en beleidsbemiddelaar. Als professional is hij bedreven in het mobiliseren en betrekken van ‘moeilijk bereikbare’ doelgroepen. Zijn missie is om door middel van projecten en bemiddeling polarisatie in de samenleving terug te dringen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij richt hij zich op het opbouwen of herstellen van vertrouwen en wederzijds begrip. Hij richt zich in zijn werk op zowel het ruimtelijk als het sociaal domein.

Jolanda Elferink

“Zonder communicatie geen verbinding…”
Jolanda Elferink is MfN-registermediator, beleidsbemiddelaar, trainer en coach. Vanuit haar achtergrond als onderzoeker en begeleider in het Sociaal Domein geeft zij leiding aan samenwerkingsprocessen. Ze heeft ruime ervaring bij overheden en bedrijven en ook bij welzijnsorganisaties en zelfs vluchtelingenkampen. Maatwerk staat bij haar voorop: vanuit de behoefte van de klant kijkt ze welke werkwijze het beste past. Met creativiteit en verschillende methodieken gaat zij op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

Jeroen Bartels

“De winst van de èèn is niet het verlies van de ander.”
Jeroen Bartels is een beleidsbemiddelaar met uitgebreide ervaring op het vlak van ‘environmental dispute resolution’. Hij heeft in die hoedanigheid in al in de jaren ’90 leiding gegeven aan de belangwekkende Implementation Challenge bij het ministerie van VROM. Hij heeft meegewerkt aan publicaties van de Stichting Mediators in Ruimtelijke Ordening en is bestuurslid van de Vereniging van Bouwmediators. Hij is gespecialiseerd in netwerk- en belangenanalyses en de ‘mutual gains approach’.
Lees de publicaties van Jeroen Bartels

Peter Klaver

“Je moet de negatieve energie van een conflict omzetten naar positieve energie!”
Peter Klaver is juridisch adviseur bij een gemeente en daarnaast actief als mediator en beleidsbemiddelaar. Ook is hij al lange tijd actief als bestuurder in de gezondheidszorg en culturele sector. Hij wordt regelmatig gevraagd als ‘technisch voorzitter’ bij vergaderingen in organisaties waar spanningen zijn. Hij is een enthousiaste en veelzijdige professional met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Tegenwoordig richt hij zich zowel op het ruimtelijk als op het sociaal domein.
Lees de publicaties van Peter Klaver

Berry van Elst

“Met creativiteit en doorzettingsvermogen doorbreek je de impasse!”
Berry van Elst is mediator en beleidsbemiddelaar. Hij werkte ruim 35 jaar als leidinggevende in het (integraal) beheer van de openbare ruimte. Tevens was hij gemeente-mediator in Lelystad. In die hoedanigheid bemiddelde hij in honderden zaken. Ook was hij vertrouwenspersoon. Daarnaast is hij trainer en peer-reviewer. Hij is een toonaangevend overheids- en arbeidsmediator die op informele – maar niettemin professionele – wijze geschillen tussen overheden, bedrijven, inwoners en verenigingen oplost.
Lees hier een blog van Berry van Elst

Yvette Kleekamp

‘Een oplossing die recht doet aan de werkelijke belangen van partijen, daar gaat het om!’
Yvette Kleekamp is beleidsbemiddelaar, jurist en MfN-mediator. Door haar werkervaring als beleidsadviseur vertrouwd met het proces van beleidsontwikkeling op regionaal, nationaal en Europees niveau. Vanuit deze achtergrond is zij bekend met het maatschappelijke krachtenveld van stakeholders als overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Als beleidsbemiddelaar zet zij zich graag in voor het bij elkaar brengen van de verschillende belangen om tot een integrale en maatschappelijk gedragen oplossing te komen.

Richard Brandwijk

“Haal inspiratie uit het koesteren en overbruggen van verschillen.”
Richard Brandwijk is leidinggevende bij het Ministerie van Defensie, in binnen en buitenland. Daarnaast is hij beleidsbemiddelaar en mediator, verbonden aan de afdeling alternatieve geschiloplossing van Defensie. Zijn missie is om in tijden van verandering en groei mensen en organisaties te helpen, door communicatie, reflectie en door hen te begeleiden in het vernieuwen van persoonlijke doelen, relaties en organisatie-cultuur. Vanuit zijn unieke ervaring bij Defensie biedt hij een uniek perspectief op conflicthantering en ‘management-drives’.

Dick Hendriks

“Niet langdurig procederen maar snel naar een gezamenlijk gevonden oplossing.”
Dick Hendriks is jurist en een ervaren overheidsmediator. In het verleden bekleedde hij verschillende advies- en managementfuncties bij gemeenten. Daar hield hij zich onder andere bezig met regionale en inter-gemeentelijke samenwerking. Als mediator zet hij zijn kennis en ervaring graag in voor het oplossen van problemen op het vlak van ruimtelijke ordening, bestuursgeschillen en de (aankomende) omgevingswet.
Lees hier een blog van Dick

Ies Engels

“Van uiteenlopende standpunten naar een uitkomst die meer is dan de som der delen.”
Ies Engels is mediator, beleidsbemiddelaar en een generalist met brede ervaring bij gemeenten, rijk en uitvoeringsorganisaties. Daar vervult zij managementfuncties en ook de rol van vertrouwenspersoon. Zij onderzoekt ook bejegeningsklachten als lid van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid. Als mediator doet zij zaken op het vlak van overheid, arbeid en buurtbemiddeling. Haar missie is om overheidssystemen menselijker te maken en tegelijk de ambtenaren daarbinnen te steunen en equiperen.

Hans Slooijer

“Overleg en samenwerking maken het verschil!”
Hans Slooijer is mediator, beleidsbemiddelaar en adviseur. Hij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur: hij vervulde verschillende beleids- en managementfuncties en was bij verschillende gemeenten gemeentesecretaris. Als senior onderzoeker bij BMC leidde hij onder meer onderzoeken naar de inbedding van conflicthantering bij gemeenten. Hier heeft hij ook verschillende publicaties over uitgebracht. Ook (structurele) monitoring en evaluatie speelden hierbij een belangrijke rol.

Addie de Hoop

“Over elke kloof past een brug.”
Addie de Hoop is een mediator, beleidsbemiddelaar en buurtbemiddelaar met een brede ervaring. Hij is werkzaam als projectleider en programmamanager bij de (fusie)gemeente Altena en richt zich in die hoedanigheid dikwijls op co-productie met maatschappelijke partners. Hij zet hierbij sterk in op de relatie: samen zoeken naar de kern van de opgave en de meest efficiënte interventies. Zijn missie is om partijen in beweging te krijgen met overtuigende communicatie en improvisatie om zo voor alle partners een optimaal, gezamenlijk gedragen resultaat te bereiken. 

Isabelle van Milligen

“Een ontmoeting met andersdenkenden leert je anders denken over andersdenkenden”
Isabelle van Milligen is MfN-mediator, jurist en beleidsbemiddelaar. Als beleidsmaker en jurist bij de Rijksoverheid heeft zij ruime ervaring in het opstellen van beleid en het daarbij samenbrengen van verschillende standpunten en belangen. Zij heeft ervaring met de diversiteit van overleg op nationaal en Europees niveau, met koepelorganisaties en brede burgerparticipatie. Als mediator vindt zij openheid, het leggen van verbinding en het opbouwen van vertrouwen belangrijk. In dit proces streeft zij er naar om zorgvuldig, doelmatig en met respect naar een resultaat toe te werken.

Martin Jolink

“Maatschappelijke transities brengen ook conflicten met zich mee… dus werk samen!”
Martin Jolink is senior-beleidsadviseur en klachtencoördinator bij een grote plattelandsgemeente. Hij is actief als MfN-mediator binnen een regionaal samenwerkingsverband van gemeentelijke mediators en als beleidsbemiddelaar en gespreksbegeleider. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als voorzitter (en lid) van verschillende gemeentelijke bezwarencommissies. Met name opgaven op het fysieke domein, zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie hebben zijn belangstelling. Zijn focus ligt op het (weer) op gang brengen van de communicatie en duurzame samenwerking.

Kim Jonkman

[Informatie volgt]

Joanneke van Benthem

[Informatie volgt]

“Dit netwerk biedt mij echte verdieping en stelt mij in staat
om mijn werk als mediator naar een hoger niveau te tillen.”
-Peter Klaver, jurist, mediator en beleidsbemiddelaar

“Dit netwerk van onafhankelijke professionals is in staat om overheden te helpen
grote maatschappelijke vraagstukken met veel stakeholders op te lossen.”
-Frans Spekreijse, mediator, beleidsbemiddelaar en mede-oprichter

“Niet zomaar een netwerk, maar een community van gelijkgestemde zielen.”
-Hans Bekkers, beleidsbemiddelaar en trainer

“Dit netwerk draait om kennis-overdracht en -uitwisseling.
Maar vooral draait het om inspiratie en onze gezamelijke missie:
om als mediators het verschil te maken in de samenleving.”
-Aik Kramer, beleidsbemiddelaar en mede-oprichter

Partners

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.