Iedere conflictsituatie vraagt om een andere aanpak

Opleiding ADR en Overheidsmediation

Unieke brede basisopleiding voor het publieke domein

Het is heel gemakkelijk om te bedenken wat de ander moet doen om een conflictueus vaagstuk op te lossen, maar als het samen gebeurt is de kans veel groter dat problemen worden opgelost of voorkomen.
Oftewel, ieder weet het best waar hem de schoen wringt.

Het vertrouwen in de overheid is nog nooit zo laag geweest. Juist om die reden zijn de afgelopen jaren de nodige pogingen gedaan om overheden conflictvaardiger te maken, maar uit ervaring blijkt dat overheden moeite hebben om andere methoden dan de juridische te gebruiken. 
Mediation wordt al een paar decennia’s gepromoot, maar wordt bij de overheid nog te weinig ingezet. Ambtenaren zijn bang voor precedentwerking en voor het uit handen geven van de regierol. De ambtenaar voelt zich gebonden aan wet en regelgeving en verschuilt zich daarachter en dat geeft hem een veilig gevoel. Ook burgers hebben vaak de neiging te kiezen voor een juridische procedure omdat de overheid dat standaard aanbiedt, denk daarbij aan het bezwaar maken. In Nederland worden jaarlijks zo’n twee en een half miljoen bezwaarschriften ingediend!

Waarom ADR bemiddelaar worden
Lang is in Nederland gewerkt om mediators op te leiden, maar uit ervaring blijkt dat overheden meer behoefte hebben aan ADR-specialisten. ADR betekent Appropriate Dispute Resolution, oftewel in goed Nederlands de meest Passende Vorm van Geschilbeslechting bij conflictueuze vraagstukken.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en er zijn dus ook voor het oplossen van conflictueuze vraagstukken verschillende methoden te hanteren, waarbij het van belang is te weten dat democratie sterker wordt beleefd als burgers bij deze vraagstukken betrokken worden. Het gaat dus om het op de kwalitatief beste en meest effectieve wijze behandelen van (dreigende) geschillen.
De ambtenaar is daarbij meerzijdig loyaal in plaats van neutraal.

Met de opleiding tot ‘ADR bemiddelaar’ hebben we een methodiek ingericht voor het vinden van de meest geschikte en effectieve interventies, waarbij de aandacht voor een goede kwaliteitsborging essentieel is. Wij faciliteren hiermee de gewenste cultuurverandering bij de overheid.

Het is niet de gebeurtenis en ook niet de goede bedoeling, maar de gedachten die het negatieve gevoel veroorzaakt, met een bepaald gedrag als gevolg.

De opleiding
De opleiding richt zich op drie pijlers, te weten het vergroten van de kennis van conflictueuze vraagstukken, het veranderen van de basishouding ten aanzien van deze vraagstukken en het uitbreiden van technieken, methodieken en vaardigheden. 
Het wordt behandeld aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden en wij reiken vaardigheden aan die direct in praktijk kunnen worden gebracht. Het doel van deze opleiding is om de deelnemers te laten ervaren wat de meerwaarde is van de inzet van ADR. Daardoor verkrijgen de deelnemers inzicht en kennis op het gebied van conflicthantering bij conflictueuze vraagstukken.

ADR vraagt om een andere manier van denken en doen en daarom om aanpassingen. Aanpassingen niet alleen in het beleid van een overheidsorganisatie, maar ook in de werkprocessen en de wijze van 
communicatie. Het borgen en verankeren van ADR in reeds bestaande werkprocessen is belangrijk om continuïteit van de toepassing ervan te waarborgen.

Deze opleiding laat de deelnemers ervaren hoe, wanneer en waarom ADR toegepast kan worden. Er worden 11 verschillende methodieken behandeld en door te leren én te oefenen is de cursist in staat deze methodieken in de praktijk toe te passen.
Het gaat daarbij om preventieve-, conflictbegeleidings- en conflictoplossingsmethodieken.

In de praktijk levert de ‘ADR bemiddelaar’ altijd maatwerk en onderzoekt middels een beslisboom welke methodiek voor welk vraagstuk het meest geëigend is, waarmee je als ‘ADR bemiddelaar’ concreet aan het werk kunt.

De doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die werkzaam is bij of voor een overheidsorganisatie en die de noodzaak voelt en inziet om op een andere minder conflictueuze manier om te gaan met vraagstukken en daarmee wil bijdragen aan het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen.

Voorlopig programma
De 8-daagse opleiding bestaat uit vier blokken van twee dagen en op de eerste dag van ieder blok is er ook een avondprogramma, dat duurt tot 21.00 uur.
In totaal bestaat de opleiding dus uit 20 dagdelen.
Ook verricht je als deelnemer een aantal uren zelfstudie. Op de relevante momenten in het programma komen natuurlijk de vaardigheden aan bod. Aan ieder onderwerp is telkens een opdracht, oefening of rollenspel gekoppeld.

Het programma biedt de nodige theorie en verdieping, maar de focus ligt vooral op het oefenen middels rollenspelen van de 11 methodieken met bijbehorende vaardigheden.

Ben je al overheidsmediator (en ADR-specialist)? Bekijk dan de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar.

De opleiding biedt een mooie mix van doen en luisteren. 

Als deelnemer was ik constant bezig en betrokken.”

– Arja de Waal, projectleider en mediator gemeente Den Helder (over de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar)

”Ik ben al een tijd mediator, maar dit is andere koek…

De opleiding is een verdieping van mijn mediatorschap.”

– Dick Hendriks, jurist, interim manager en mediator (over de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar)

Blok 1: 'Wie de schoen past...'

De eerste twee dagen van de opleiding leer je de verschillende methodieken die ingezet kunnen worden bij een vraagstuk. Deze zijn onderverdeeld in preventieve-, conflictbegeleidings- en conflictoplossingsmethoden.

Dag 1

 • Kennismaking en introductie
 • Overzicht en globaal beeld van alle onderdelen van de volledige opleiding
 • Overzicht van de vaardigheden van de ADR-mediator bij elke methodiek
 • Mini rollenspelen
 • De rol van de overheid
 • Formuleren en bespreken leerdoelen individuele deelnemers
 • Avondprogramma: In discussie aan de hand van stellingen over Dag 1

Dag 2

 • Alle methodieken worden behandeld, theoretisch met praktijkvoorbeelden
 • Hoe bepaal je welke methodiek ingezet kan worden (de Beslisboom)
 • Relevant Nederlands bestuursrecht op basisniveau
 • Bespreken van readers, o.a. bemiddelingsmethoden en ontwikkelingsgericht werken
 • Mini rollenspelen
 • Evaluatie Blok 1 en huiswerkopdrachten

Blok 2: 'Weten waar de schoen wringt...'

De derde en vierde dag staan in het teken van de vaardigheden, competenties en stijlen van de bemiddelaar. De preventieve methodieken worden besproken en geoefend middels rollenspelen. Het gaat dan over facilitator, voorzitterschap bijeenkomsten en moderation.

Dag 3

 • Verdieping theorie
 • Bespreken van de escalatieladder en de participatieladder
 • Oefenen middels een rollenspel
 • Avondprogramma: In discussie aan de hand van stellingen over Dag 3.

Dag 4

 • Bespreken van alle preventieve methodieken
 • Oefenen middels rollenspelen
 • Bespreken handouts (artikelen)
 • Evaluatie en huiswerkopdrachten

Blok 3: 'Een beste schoen lopen...'

De vijfde en zesde dag staan in het teken van de conflictbegeleidingsmethoden. Deze worden besproken en geoefend middels rollenspelen. Het gaat dan over belangenvertegenwoordiging bij klachten, de ombudsman voor overheden, conflictcoach en onderhandelingsbegeleiding. Ook komt de beslisboom aan bod.

Dag 5

 • Bespreking conflictbegeleidingsmethoden met behulp van casuïstiek
 • Rollenspelen
 • Alle vaardigheden, competenties en stijlen op een rijtje
 • De ADR-beslisboom
 • Oefenen met de ADR-beslisboom aan de hand van praktijksimulaties
 • Avondprogramma: In discussie over Dag 5 aan de hand van stellingen.

Dag 6

 • Verdieping theorie op basis van vragen deelnemers
 • Luisteren is een kunst, samenvatten en doorvragen
 • Rollenspelen
 • Het opstellen van een verslag, een bemiddelings- en een vaststellingsovereenkomst
 • Evaluatie en huiswerkopdrachten

Blok 4: 'Stevig in je schoenen staan'

De laatste twee dagen van de opleiding staan in het teken van de conflictoplossingsmethoden. Deze worden besproken aan de hand van casuïstiek en geoefend middels rollenspelen. Het gaat over mediation, flitsbemiddeling, pendelbemiddeling en deelmaking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan specialisaties, te weten beleidsbemiddeling en arbitrage.

Dag 7

 • Bespreking van de werkwijze van mediation, flitsbemiddeling, pendelbemiddeling en dealmaking
 • De fasen van mediation en de vaardigheden
 • Oefenen middels rollenspelen
 • Bespreken handouts o.a. over Europees mediationlandschap
 • Borgen en implementeren in de werkprocessen
 • Avondprogramma: In discussie over dag 7 aan de hand van stellingen

Dag 8

 • Bespreken beleidsbemiddeling en arbitrage aan de hand van een praktijksimulatie
 • Wanneer is feitenonderzoek nodig
 • Verdieping theorie op basis van vragen deelnemers
 • Afsluiting en evaluatie leerdoelen en opleiding

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit 20 dagdelen en kost € 4000,00 (exclusief BTW), inclusief studiemateriaal, de accommodatie, lunches en diners. Eventuele overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. De cursuslocatie is Heemstede.

Studiemateriaal
Een uitgebreide cursusmap met readers, werkbladen en verdiepende literatuur.

Data
De opleiding wordt gegeven in de periode maart t/m juni 2023.

In-company
Deze opleiding heeft een open inschrijving, maar kan ook in-company gegeven worden.

Certificaat en hoe verder
Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname en mogen zich ‘ADR bemiddelaar’ noemen.
Iedere deelnemer ontvangt een advies voor een vervolg, de specialisaties, te weten beleidsbemiddeling en arbitrage.

Netwerk en helpdesk
Al onze cursisten krijgen na afloop de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het netwerk van Beleidsbemiddeling.nl. Dat geeft je onder andere de toegang tot onze helpdesk, intervisie en verdiepingsworkshops.

Trainers
Aik Kramer, Frans Spekreijse en Berry van Elst

Meer informatie
Via de contactknop hieronder of info@beleidsbemiddeling.nl

Inschrijven of meer informatie?

Opleiding ADR en Overheidsmediation

Vul jouw gegevens in en wij nemen contact met je op voor alle details. 

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.