Intervisie en verdieping voor beleidsbemiddelaars

Opleiding Pad naar Meesterschap

Verdiepings- en ontwikkeltraject voor beleidsbemiddelaars

Het doel van het Pad naar Meesterschap is om het vak van beleidsbemiddeling in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De training staat dan ook alleen open voor ervaren overheidsmediators, beleidsbemiddelaars en andere procesbegeleiders.

Het Pad naar Meesterschap is dus geen gewone training. Iedere deelnemer is zowel leerling als meester, deelnemer en trainer. Over een periode van een jaar doorloop je als deelnemer een op maat gemaakt traject, gericht op het vergroten van jouw kennis en vaardigheden en op het gezamenlijk (door)ontwikkelen van het instrumentarium van de beleidsbemiddelaar.

Lees hier een interview met Arja de Waal, een van de 15 mediators op het Pad!

Opbouw

  • Periode van 1 jaar, 1 bijeenkomst per maand
  • 12 bijeenkomsten in totaal (waarvan 3 masterclasses)
  • 12 uur zelfstudie en opdrachten (met ter voorbereiding op eigen bijdrage)
  • 8 uur intervisie (op eigen traject)

 “Als mediator ben je in zekere zin jouw eigen instrument

Daarom is het cruciaal om aan jezelf te blijven werken.”

– Aik Kramer, initiatiefnemer Pad naar Meesterschap

Globaal programma

Het precieze programma wordt door de deelnemers bepaald, afhankelijk van hun leerdoelen en aandachtspunten.

Iedere bijeenkomst van het Pad naar Meesterschap bestaat uit een ochtendprogramma waarin theorie, discussie en de ontwikkeling van het instrumentarium van de beleidsbemiddelaar centraal staan en een middagprogramma waarin we praktische vaardigheden oefenen, rollenspellen doen en nieuwe trainingsvormen ontwikkelen.

Thema 1 – Beleidsbemiddeling, roeping en discipline

Dag 1

- Professionele ontwikkeling

Hoe geef je bewust en structureel vorm aan je professionele ontwikkeling als beleidsbemiddelaar? Hoe kun je (als ervaren beleidsbemiddelaar) je werk en vaardigheden naar een hoger niveau brengen? Wat zijn de bouwstenen voor het verder ontwikkelen van je houding, instrumentarium en vaardigheden?

Dag 2 – Rollen en ethiek van de beleidsbemiddelaar

Welke rollen kun je als beleidsbemiddelaar vervullen, hoe verhoud je je tot de opdrachtgever(s) en welke ethische regels gelden er? Met aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen beleidsbemiddeling en vergelijkbare (maar andere) instrumenten zoals stakeholder participatie en omgevingsmanagement.

Dag 3 – Aanverwante methodieken

Er zijn verschillende methodieken en ‘stromingen’ op het terrein van beleidsbemiddeling, zoals bijvoorbeeld deep democracy, mutual gains approach, worldwork en appreciative inquiry. Welke methodieken zijn relevant? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten en wat zijn de indicatoren voor het inzetten ervan?

Dag 4 – Jezelf positioneren als beleidsbemiddelaar

Beleidsbemiddelaars doen hun werk grotendeels achter de schermen. Maar je moet zichtbaar zijn, willen mensen een beroep op je doen. Een zelfstandige beleidsbemiddelaar moet een praktijk opbouwen, een beleidsbemiddelaar die bij de overheid werkt, moet draagvlak binnen de organisatie verwerven. Hoe doe je dat concreet en effectief?

Thema 2: Van systeemwereld naar leefwereld (en terug)


Dag 5 – 
Conflictmanagement voor overheidsorganisaties

Beleidsbemiddeling (en overheidsmediation) zijn onlosmakelijk verbonden met de rol en vaardigheden van de overheid. Het werk van beleidsbemiddelaars beperkt zich dan ook niet enkel tot concrete gevallen maar richt zich ook op het equiperen van overheidsorganisaties (en ook bedrijven en belangenorganisaties) in conflicthantering en -management.

Dag 6 – Waarden, waardensystemen en (organisatie)culturen

Een beleidsbemiddelaar staat tussen verschillende werelden en verschillende (organisatie)culturen in. Om effectief te kunnen interveniëren moet je om kunnen gaan met verschillende waardensystemen en organisatieculturen en verschillen daarin kunnen overbruggen. Wat is er nodig om botsende (belevings)werelden te verenigen?

Dag 7 – NIMA, beleidsbemiddeling in Ruimtelijke Ordening

Beleidsbemiddeling wordt veelvuldig toegepast in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Daarbij loop je als beleidsbemiddelaar vaak tegen het verschijnsel ‘Niet In Mijn Achtertuin!’ aan. De vraag is: hoe ga je om met dergelijk verzet? Welk soort proces en stappenplan leidt tot een voor iedereen als rechtvaardig beschouwd resultaat? Wat betekent de systematiek van de nieuwe Omgevingswet hiervoor?

Dag 8 – Samenwerking en conflicthantering in het Sociaal Domein

Ook in het Sociaal Domein is beleidsbemiddeling (en participatie) in opkomst, mede vanwege de transities die daar gaande zijn. Beleidsbemiddelaars worden ingeschakeld in het optuigen en herstellen van samenwerking en ketenregie. Waar liggen de kansen? Wat zijn de specifieke uitdagingen bij concrete trajecten in het Sociaal Domein?

Thema 3: Vaardigheden van de Meester-Beleidsbemiddelaar

Dag 9 – De-escalatie en de-polarisatie
Als beleidsbemiddelaar heb je te maken met controversiële maatschappelijke vraagstukken. Je kunt te maken krijgen met een escalatie in het conflict tussen de stakeholders maar ook met polarisatie, groepsvorming en wij-zij denken. Hoe breng je de gemoederen tot rust als ook de politiek en media zich ermee gaan bemoeien?

Dag 10 – Meta-communicatie en NLP
Net als in het werk van mediators is bij beleidsbemiddeling meta-communicatie (praten over hoe je met elkaar praat) cruciaal. De modellen en instrumenten van Neuro Linguïstisch Programmeren, de basis van moderne coaching, komen hierbij goed van pas. Wat kunnen deze technieken en vaardigheden concreet betekenen voor de beleidsbemiddelaar?

Dag 11 – Plenaire bijeenkomsten voorzitten
Het hart van het beleidsbemiddelingsproces is het organiseren en voorzitten van plenaire bijeenkomsten. Het kan gaan om een groep van 5, 15 of zelfs 150 mensen van verschillende pluimage. Dit is een vaardigheid die alleen door oefening ontwikkeld kan worden maar ook samenhangt met het vinden van een eigen stijl. Tijd voor deze verdieping, structuur en praktische handvatten.

Dag 12 – Oplossingen bedenken
Als beleidsbemiddelaar is het niet de bedoeling dat je oplossingen aandraagt (maar dat de stakeholders die zelf bedenken). Maar ‘wicked problems’ zijn niet makkelijk opgelost. In de praktijk zie je dat er een aantal oplossingselementen te benoemen zijn, zoals bijvoorbeeld een korte termijn en een lange termijn oplossing of het maken van evaluatie-afspraken. We zetten alle standaardoplossingen op een rij!

Masterclasses
Als kers op de taart organiseren we drie keer een masterclass met een bijzondere gastspreker.

Intervisie
Een belangrijk onderdeel van het Pad naar Meesterschap is een persoonlijk intervisie-traject op een zelf ingebrachte casus. Je wordt geobserveerd en krijgt feedback en advies van een ervaren beleidsbemiddelaar-intervisor. Hier staat ongeveer 8 uur voor.

NB: De inschrijving voor de huidige groep is gesloten. De volgende groep zal waarschijnlijk in de loop van 2022 starten.

Een once in a lifetime kans voor een beleidsbemiddelaar!

Wat is jouw Pad naar Meesterschap?

Pad naar Meesterschap

Vul jouw gegevens in en wij nemen contact met je op voor alle details.